“آپولو”، ابزار شکنجه مخوف ساواک

 

“آپولو”، ابزار شکنجه مخوف ساواک