بازتاب جنایات ساواک در روزنامه های سوئیسی

 

متن ذیل برگرفته از مجموعه ساواک در پشت پرده تخت طاووس است. این مجموعه برشی از خاطرات مینو صمیمی-از مدیران امور بین الملل دفتر فرح پهلوی و منشی سفارت شاهنشاهی ایران در برن(سوئیس) در دوران حکومت پهلوی دوم بوده که تحت عنوان کتابی با نام پشت پرده تخت طاووس منتشر شده است.
این کتاب در ایران توسط انتشارات روزنامه اطلاعات به زبان فارسی ترجمه و منتشر گردیده است.


در جریان سفر شاه به سوییس روزنامه های سوییسی می نوشتند:
– ساواک به یکی از بزرگترین سازمانهای امنیتی جهان تبدیل شده و با 50 هزار پرسنل خود فرد فرد ایرانیها را تحت کنترل دارد.
– زندانهای ایران از وجود مخالفین رژیم شاه پر شده است
– در زندانهای ساواک روشهای وحشتناکی برای شکنجه بکار می رود که: شوک الکتریکی، شلاق زدن به کف پا و تجاوز جنسی از معمولی ترین آنهاست.
پشت پرده تخت طاووس صفحه96