شکنجه گران می گویند

 

 

مشخصات کتاب:

نام کتاب: شکنجه‌گران می‌گویند

نویسنده: قاسم حسن‌پور

قالب: پژوهشی ـ اسنادی

سال نشر: 1396 (چاپ ششم، با ویرایش و اضافات جدید)

تعداد صفحات: 664 صفحه

قیمت: 25000 تومان

خلاصه کتاب:

کتاب شش فصل دارد. نویسنده ابتدا به بررسی سیر پیدایش دستگاه‌های اطلاعاتی رژیم پهلوی و نقش آمریکا، اسرائیل و انگلیس در بوجود آمدن آن‌ها می‌پردازد و با اسناد موجود و اظهارات اشخاصی که مجدانه در خدمت رژیم منحوس پهلوی بودند، موضوع را مورد بررسی قرار می‌دهد.

زمینه‌های پیدایش کمتیه مشترک ضدخرابکاری را در فصل دوم بررسی می‌کند. در فصل سوم، نخست به این موضوع پرداخته شده که آیا شاه از این شکنجه‌ها خبر داشته یا نه. تهرانی اعتراف می‌کند که همه موارد، در بولتن‌هایی به اطلاع دربار نیز می‌رسیده است. پس از آن، انواع شکنجه‌های آن دوران با آوردن خاطرات افراد بیان شده است. مولف در فصل چهارم، فضای باز سیاسی پس از سسال 1355 را بررسی کرده است. در پایان فصل، اواخر عمر کمیته مشترک و سپس در فصل پنجم با عنوان «فروپاشی دژ»، تصرف و تسخیر کمیته مشترک و دستگیری شکنجه‌گران بازگو شده است. فصل ششم اعترافات تهرانی، آرش و بقیه در هشت جلسه اعترافات دادگاه است. پایان بخش این فصل، اعترافات دیگر بازجویان و شکنجه گران ساواک بوده و پس از آن، فهارس آمده و سپس از صفحه 383 تا پایان کتاب اسناد و عکس‌ها آمده است

دانلود بخش هایی از کتاب