سالروز ازدواج حضرت امام علی علیهالسلام و حضرت فاطمه سلامالله علیها

سالروز ازدواج حضرت امام علی علیهالسلام و حضرت فاطمه سلامالله علیها مصادف با روز عفاف و حجاب گرامی باد.