روز عرفه (روز نیایش)

فرا رسیدن روز عرفه (روز نیایش)