ویدیو / “در 17 شهریور همه ما زندانیان مات زده و غم زده بودیم”

خاطره مرحوم ختنی فر، زندانیان سیاسی مسلمان قبل از انقلاب از فاجعه خونین 17 شهریور 1357 و چگونگی اطلاع زندانیان سیاسی زندان قصر از قتل عام مردم انقلابی تهران.