انتخاب 13 کتاب از انتشارات موزه عبرت ایران در سامانه کنترل منابع درسی وزارت آموزش و پرورش

سیزده کتاب از کتاب‌های منتشر شده از انتشارات موزه عبرت ایران، به تازگی از سوی کارشناسان مرکز ساماندهـی منابع آموزشی و تربیتـی وزارت آموزش وپرورش ارزیابی شده و برای مخاطبین دانش‌آموز تمامی مقاطع تحصیلی مناسب شناختـه شـدند.

مطابق آیین‌نامه این سازمان، کتابهایی که از سوی کارشناسان این مرکز مناسب تشخیص داده می‌شوند، به منظـور معرفـی در انتهای کتابهای درسی، در  ااختیار دفتر تألیــف و برنامه­ریزی دوره‌های مختلف قرار می‌گیرند. این کتابها همچنین در جشنواره کتاب­های آموزشی «رشد»  که هر دوسال یکبار برگزار می‌شود، و نیز در نمایشگاه کتاب «۵۰۰۰۰ نمایشگاه در ۵۰۰۰۰ مدرسه» که هرسال توسط مؤسسه منادی تربیت در آموزشگاه­های سراسر کشور برگـزار می­شود، راه می­یابند.

کتابهایی نشر موزه عبرت ایران که از سوی مرکز ساماندهی منابع آموزشی و تربیتی وزارت آموزش و پرورش مناسب دانش‌آموزان ارزیابی شده‌اند عبارتند از:

– زندانی دو دیکتاتور (رُمان)
http://samanketab.roshd.ir/book/%D8%B2%D9%86%D8%AF%D8%A7%D9%86%DB%8C-%D8%AF%D9%88-%D8%AF%DB%8C%DA%A9%D8%AA%D8%A7%D8%AA%D9%88%D8%B1

 

– سمفونی درد (مستندی داستانی از مبارزات عبدالله عزیزیان)
http://samanketab.roshd.ir/book/%D8%B3%D9%85%D9%81%D9%88%D9%86%DB%8C-%D8%AF%D8%B1%D8%AF-%D9%85%D8%B3%D8%AA%D9%86%D8%AF%DB%8C-%D8%AF%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86%DB%8C-%D8%A7%D8%B2-%D9%85%D8%A8%D8%A7%D8%B1%D8%B2%D8%A7%D8%AA-%D8%B9%D8%A8%D8%AF%D8%A7%D9%84%D9%84%D9%87-%D8%B9%D8%B2%DB%8C%D8%B2%DB%8C%D8%A7%D9%86

 

– سر و سرنیزه (مستندی داستانی از مبارزات علی دانش‌پژوه)
http://samanketab.roshd.ir/book/%D8%B3%D8%B1-%D9%88-%D8%B3%D8%B1%D9%86%DB%8C%D8%B2%D9%87-%D9%85%D8%B3%D8%AA%D9%86%D8%AF%DB%8C-%D8%AF%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86%DB%8C-%D8%A7%D8%B2-%D9%85%D8%A8%D8%A7%D8%B1%D8%B2%D8%A7%D8%AA-%D8%B9%D9%84%DB%8C-%D8%AF%D8%A7%D9%86%D8%B4%E2%80%8C%D9%BE%DA%98%D9%88%D9%87

 

– شش‌و‌پنجاه‌ونه (مستندی داستانی از مبارزات مرحوم حجت‌الاسلام حسین خدادادی)
http://samanketab.roshd.ir/book/%D8%B4%D8%B4%E2%80%8C%D9%88%E2%80%8C%D9%BE%D9%86%D8%AC%D8%A7%D9%87%E2%80%8C%D9%88%D9%86%D9%87-%D9%85%D8%B3%D8%AA%D9%86%D8%AF%DB%8C-%D8%AF%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86%DB%8C-%D8%A7%D8%B2-%D9%85%D8%A8%D8%A7%D8%B1%D8%B2%D8%A7%D8%AA-%D9%85%D8%B1%D8%AD%D9%88%D9%85-%D8%AD%D8%AC%D8%AA%E2%80%8C%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%B3%D9%84%D8%A7%D9%85-%D8%AD%D8%B3%DB%8C%D9%86-%D8%AE%D8%AF%D8%A7%D8%AF%D8%A7%D8%AF%DB%8C

 

– شب ناسور (رُمان)
http://samanketab.roshd.ir/book/%D8%B4%D8%A8-%D9%86%D8%A7%D8%B3%D9%88%D8%B1

 

– زخم سکوت (مستندی داستانی از مبارزات محمد جهان‌بین)
http://samanketab.roshd.ir/book/%D8%B2%D8%AE%D9%85-%D8%B3%DA%A9%D9%88%D8%AA-%D9%85%D8%B3%D8%AA%D9%86%D8%AF%DB%8C-%D8%AF%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86%DB%8C-%D8%A7%D8%B2-%D9%85%D8%A8%D8%A7%D8%B1%D8%B2%D8%A7%D8%AA-%D9%85%D8%AD%D9%85%D8%AF-%D8%AC%D9%87%D8%A7%D9%86%E2%80%8C%D8%A8%DB%8C%D9%86

 

– لتاک (مستندی داستانی از مبارزات حمید حاجی‌عبدالوهاب)
http://samanketab.roshd.ir/book/%D9%84%D8%AA%D8%A7%DA%A9-%D9%85%D8%B3%D8%AA%D9%86%D8%AF%DB%8C-%D8%AF%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86%DB%8C-%D8%A7%D8%B2-%D9%85%D8%A8%D8%A7%D8%B1%D8%B2%D8%A7%D8%AA-%D8%AD%D9%85%DB%8C%D8%AF-%D8%AD%D8%A7%D8%AC%DB%8C%E2%80%8C%D8%B9%D8%A8%D8%AF%D8%A7%D9%84%D9%88%D9%87%D8%A7%D8%A8

 

– من پسر شاه نیستم (مستندی داستانی از مبارزات تقی رفیع‌زاده رحیم)
http://samanketab.roshd.ir/book/%D9%85%D9%86-%D9%BE%D8%B3%D8%B1-%D8%B4%D8%A7%D9%87-%D9%86%DB%8C%D8%B3%D8%AA%D9%85-%D9%85%D8%B3%D8%AA%D9%86%D8%AF%DB%8C-%D8%AF%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86%DB%8C-%D8%A7%D8%B2-%D9%85%D8%A8%D8%A7%D8%B1%D8%B2%D8%A7%D8%AA-%D8%AA%D9%82%DB%8C-%D8%B1%D9%81%DB%8C%D8%B9%E2%80%8C%D8%B2%D8%A7%D8%AF%D9%87-%D8%B1%D8%AD%DB%8C%D9%85

 

– گلوله‌های کاغذی (مستندی داستانی از مبارزات حسین طهرانی زمانی)
http://samanketab.roshd.ir/book/%DA%AF%D9%84%D9%88%D9%84%D9%87%E2%80%8C%D9%87%D8%A7%DB%8C-%DA%A9%D8%A7%D8%BA%D8%B0%DB%8C-%D9%85%D8%B3%D8%AA%D9%86%D8%AF%DB%8C-%D8%AF%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86%DB%8C-%D8%A7%D8%B2-%D9%85%D8%A8%D8%A7%D8%B1%D8%B2%D8%A7%D8%AA-%D8%AD%D8%B3%DB%8C%D9%86-%D8%B7%D9%87%D8%B1%D8%A7%D9%86%DB%8C-%D8%B2%D9%85%D8%A7%D9%86%DB%8C

 

همچنین چند عنوان کتاب دیگر نیز در این مجموعه قرار گرفته اند و بزودی توسط انتشارات موزه عبرت ایران منتشر خواهند شد.

این کتاب ها شامل:

آن سال‌های زمستان: مستندی داستانی از مبارزات دکتر جعفر حسین چی‌قره آغاج

http://samanketab.roshd.ir/book/%D8%A2%D9%86-%D8%B3%D8%A7%D9%84%E2%80%8C%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%B2%D9%85%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86-%D9%85%D8%B3%D8%AA%D9%86%D8%AF%DB%8C-%D8%AF%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86%DB%8C-%D8%A7%D8%B2-%D9%85%D8%A8%D8%A7%D8%B1%D8%B2%D8%A7%D8%AA-%D8%AF%DA%A9%D8%AA%D8%B1-%D8%AC%D8%B9%D9%81%D8%B1-%D8%AD%D8%B3%DB%8C%D9%86-%DA%86%DB%8C%E2%80%8C%D9%82%D8%B1%D9%87-%D8%A2%D8%BA%D8%A7%D8%AC

 

سازمان بی‌نام: مستندی داستانی از مبارزات علی‌محمد ختنی‌فر

http://samanketab.roshd.ir/book/%D8%B3%D8%A7%D8%B2%D9%85%D8%A7%D9%86-%D8%A8%DB%8C%E2%80%8C%D9%86%D8%A7%D9%85-%D9%85%D8%B3%D8%AA%D9%86%D8%AF%DB%8C-%D8%AF%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86%DB%8C-%D8%A7%D8%B2-%D9%85%D8%A8%D8%A7%D8%B1%D8%B2%D8%A7%D8%AA-%D8%B9%D9%84%DB%8C%E2%80%8C%D9%85%D8%AD%D9%85%D8%AF-%D8%AE%D8%AA%D9%86%DB%8C%E2%80%8C%D9%81%D8%B1

 

مرد سنگی و مرد مهربان: به یاد کم‌سن‌ترین زندانی رژیم ستم‌شاهی، شهید حسن حسین‌زاده موحد

http://samanketab.roshd.ir/book/%D9%85%D8%B1%D8%AF-%D8%B3%D9%86%DA%AF%DB%8C-%D9%88-%D9%85%D8%B1%D8%AF-%D9%85%D9%87%D8%B1%D8%A8%D8%A7%D9%86-%D8%A8%D9%87-%DB%8C%D8%A7%D8%AF-%DA%A9%D9%85%E2%80%8C%D8%B3%D9%86%E2%80%8C%D8%AA%D8%B1%DB%8C%D9%86-%D8%B2%D9%86%D8%AF%D8%A7%D9%86%DB%8C-%D8%B1%DA%98%DB%8C%D9%85-%D8%B3%D8%AA%D9%85%E2%80%8C%D8%B4%D8%A7%D9%87%DB%8C%D8%8C-%D8%B4%D9%87%DB%8C%D8%AF-%D8%AD%D8%B3%D9%86-%D8%AD%D8%B3%DB%8C%D9%86%E2%80%8C%D8%B2%D8%A7%D8%AF%D9%87-%D9%85%D9%88%D8%AD%D8%AF

 

فردا کی خواهد آمد؟

http://samanketab.roshd.ir/book/%D9%81%D8%B1%D8%AF%D8%A7-%DA%A9%DB%8C-%D8%AE%D9%88%D8%A7%D9%87%D8%AF-%D8%A2%D9%85%D8%AF%D8%9F

 

علاقه‌مندان می‌توانند با مراجعه حضوری به فروشگاه محصولات فرهنگی در محل موزه یا تماس با شماره تلفن 66722096-021   این کتاب­ها و دیگر آثار  محصولات فرهنگی انتشارات موزه عبرت ایران را خریداری کنند.