کتاب های صوتی چشم های آشنا و رمان شب ناسور منتشر شد.

کتابهای  صوتی چشم های آشنا و رمان شب ناسور جدیدترین آثار منتشره موزه عبرت ایران در قالب نشر الکترونیک هستند.