شكنجه در عصر پهلوی

شكنجه در عصر پهلوی

نويسنده در اين اثر سعي نموده است كه به بررسي انواع و شيوه هاي شكنجه در زندان‌هاي رژيم پهلوي بپردازد.
با مطالعه اين اثر، رذالت و پستي عمّا ل فاسد و شكنجه گر رژيم پهلوي بر خواننده، بيشتر هويدا مي‌گردد.

قطع: رقعي

سال انتشار: 1387، چاپ دوم 1389 

انتشارات: موزه عبرت ايران

قيمت: 20000 ريال