موشن گرافی -بازجویان ساواک

موشن گرافی – بازجویان ساواک

کلیپ  موشن گرافی با موضوع بازجویان و شکنجه گران ساواک