بازدید جمعی از دانشجویان دانشگاه میبد یزد از موزه عبرت ایران