شهید بهشتی: «دشمن باید بداند که حریف او قوی است…»

 

«در سال 54 به مناسبت جلسات و فعالیت های دیگر که در رابطه با خارج داشتم ساواک مرا دستگیر کرد. چند روزی در [بازداشتگاه[کمیته مشترک بودم که علیرغم کارهایی که قبلا کرده بودم اما برگ های زیادی به دست دشمن نیافتاد و توانستم از دست آنها خلاص شوم. البته قبلا مکرر ساواک من را خواسته بود. قبل از مسافرتم و بعد از مسافرتم. ولی در آن نوبت­ها بازداشت­ها موقت و چند ساعته بود. این بار چند روز در کمیته بودم و وقتی آزاد شدم دیگر آن جلسه تفسیر را نتوانستم ادامه بدهم.
من در برخوردهایی که در ساواک یا کمیته داشتم، در آن وقت می­دیدم وقتی انسان با قدرت و شجاعت حرف می­زند، چگونه در روح عوامل رژیم اثر می­گذارد. دشمن باید بداند که حریف او قوی است و چه بهتر که این را از نزدیک ببیند و این عقیده­ ی شخصی خود من بود…»

کتاب بهشتی از زبان بهشتی، جلد اول، صص460-462