بازدید جمعی از کارکنان وزارت دفاع جمهوری اسلامی ایران

بازدید جمعی از کارکنان وزارت دفاع جمهوری اسلامی ایران از موزه عبرت ایران – دوم آبان 1401