بازدید جمعی از مقامات و مسئولین ارشد شهرستان بروجن

جمعی از مقامات و مسئولین ارشد شهرستان بروجن از جمله فرماندار، شهردار، اعضای شورای اسلامی شهر و کارکنان دستگاه های دولتی در روز سه شنبه 17 آبان 1401 از موزه عبرت ایران بازدید کردند.