بازدید جمعی از کارکنان آماد و پشتیبانی ستادکل نیروهای مسلح