کانون فرهنگی و ورزشی نورالمهدی (عج) و دانشکده علوم اجتماعی دانشگاه امام حسین(ع)

بازدید جمعی از اعضای کانون فرهنگی و ورزشی نورالمهدی (عج) و دانشجویان دانشکده علوم اجتماعی دانشگاه امام حسین(ع) در روز پنجشنبه 24 آذر 1401