دانشجو معلمان دانشگاه فرهنگیان استان خوزستان در دوره اندیشه مطهر

بازدید دانشجو معلمان دانشگاه فرهنگیان استان خوزستان در دوره اندیشه مطهر از موزه عبرت ایران

12 دی 1401