فیلم – بازدید مرحوم آیت الله هاشمی رفسنجانی از موزه عبرت ایران (بازنشر)

فیلم – بازدید مرحوم آیت الله هاشمی رفسنجانی از موزه عبرت ایران (بازنشر)