« بیست سالم بود که به دلیل داشتن چند جزوه، توسط ساواک دستگیر و شکنجه شدم.»

« بیست سالم بود که به دلیل داشتن چند جزوه، توسط ساواک دستگیر و شکنجه شدم.»

روایت مرحوم محمدعلی سمیعی، مبارز و زندانی سیاسی مسلمان قبل از انقلاب اسلامی که در سالهای آغازین جوانی به دلیل مطالعه و نگهداری جزوات مذهبی و سیاسی ، توسط ساواک دستگیر و در بازداشتگاه کمیته مشترک ضدخرابکاری ساواک تحت وحشیانه ترین شکنجه ها قرار گرفت.