دانش آموزان دبیرستان هوشمند شهاب نور

بازدید دانش آموزان دبیرستان هوشمند شهاب نور منطقه 13 تهران – 21 اسفند 1401