بازدید سفیر کشور بولیوی از موزه عبرت ایران

سرکار خانم رومینا گوادالوپه پرز راموس سفیر کشور بولیوی از موزه عبرت ایران بازدید کرد. ایشان در طی این بازدید با گوشه ای از تاریخ مبارزات انقلابی مردم مسلمان ایران به رهبری امام خمینی(ره) و همچنین جنایات رژیم پهلوی در دستگاه ساواک با سرکوب و شکنجه زندانیان سیاسی قبل از انقلاب آشنا شد.