خاطره ای از مرحوم علی محمد ختنی فر،آزاده،راوی و همکار درگذشته موزه