فیلم – تور بازدید از موزه عبرت ایران

 

فیلم ذیل حاوی تور بازدید از موزه عبرت ایران می باشد. این فیلم به همراه روایت و توضیحات راهنمای موزه است که خود از زندانیان سیاسی مسلمان قبل از انقلاب بوده اند.