ویدیو/ نگاهی به شکنجه گران کمیته مشترک ضدخرابکاری ساواک

گذر و نگاهی به شکنجه گران کمیته مشترک ضدخرابکاری ساواک