به یادبود قربانیان فاجعه آتش سوزی سینما رکس آبادان

28 مرداد 1357 سینما رکس آبادان هنگام پخش فیلم گوزن ها توسط یک گروه مرموز چند نفره به آتش کشیده شد. 377 نفر از مردم آبادان پشت درب های بسته، زنده زنده در آتش سوختند و خانواده هایی که هنوز داغدارند.

فاجعه ای که هیچوقت فراموش نخواهد شد.