داستان کوتاه «مسافر قصر»

فایلی که در ذیل آمده است متن  داستان کوتاهی با نام مسافر قصر است که حاصل گفتگوی نویسنده با راهنمای موزه عبرت ایران و زندانی سیاسی قبل از انقلاب آقای محمود بازرگانی است.

مسافر قصر

نوشته ی فاطمه قنبری سنجگانی

مسافر قصر