بازدید زائران و خادمان اربعین حسینی از نمایشگاه مخوف ترین شکنجه گاه ساواک

بازدید زائران و خادمان اربعین حسینی از نمایشگاه مخوف ترین شکنجه گاه ساواک در پایانه مرزی تمرچین در شهرستان پیرانشهر استان آذربایجان غربی – اربعین حسینی 1402