بازدید استاندار محترم آذربایجان غربی از غرفه موزه مستقر در پایانه مرزی تمرچین

بازدید جناب آقای معتمدیان استاندار آذربایجان غربی از غرفه موزه مستقر در پایانه مرزی تمرچین – اربعین 1402