بازدید مدیرکل محترم راه استان آذربایجان غربی از نمایشگاه موزه

مدیرکل محترم راه استان آذربایجان غربی از نمایشگاه موزه در پایانه مرزی تمرچین – اربعین 1402