بازدید محمود جعفری، هنرمند و پیشکسوت عرصه بازیگری

بازدید آقای محمود جعفری، هنرمند و پیشکسوت عرصه بازیگری از موزه و نظر ایشان.