اردوی طرح یاران ولایت ویژه پسران – سال 1402 در موزه عبرت ایران

اردوی طرح یاران ولایت ویژه پسران – سال 1402 در موزه عبرت ایران
طرح فرهنگی تربیتی ایمان و امید