منوچهر وظيفه‌خواه معروف به دكتر منوچهری

منوچهر وظيفه‌خواه معروف به منوچهري در سال 1319 در زنجان متولد شد. در 25…

بهمن نادری پور معروف به تهرانی

بهمن نادري‌پور معروف به تهراني فرزند عباس در سال 1324 در تهران متولد …

فريدون توانگري معروف به آرش

فريدون توانگري معروف به آرش در سال 1329 در تهران متولد شد. وي ف…

همايون كاويانی دهكردی معروف به كاوه

  همايون كاويانی دهكردی  فرزند حسين، در سال 1316 در اصف…

هوشنگ ازغندی معروف به هوشنگ منوچهری

      هوشنگ ازغندي با نام مستعار ه…

احمد معصومی كوچصفهانی معروف به مؤيد

احمد معصومي كوچصفهاني معروف به مؤيد فرزند سيد باقر، در سال 1303 د…

رضا عطارپور ‌مجرد معروف به دكتر‌ حسين‌زاده

رضا عطارپور‌ مجرد معروف به دكتر‌ حسين‌زاده در‌سال 1317 در كاش…

محمد حسن ناصری معروف به دكتر عضدی

محمد حسن ناصري در سال 1313 در شاهرود به دنيا آمد. طبق اظهارات …

ناصر نوذری معروف به رسولی

ناصر نوذري معروف به «رسولي» فرزند عبدالخالق در سال 1319 در هف…

محمدعلی شعبانی معروف به دكتر حسينی

محمدعلي شعباني معروف به دكتر حسيني بازجو و شكنجه‌گر؛ به سال 130…