مقام امنیتی ساواک و فاجعه مغازه کفش فروشی ((شارل ژوردن))

  متن ذیل برگرفته از مجموعه ساواک در پشت پرده تخت طاووس است…