درگذشت آقای محمدحسین مدبری،زندانی سیاسی مسلمان پیش از انقلاب

    بدینوسیله درگذشت آقای محمدحسین مدبری،آزا…