«فکر نمی کردم این گلدان روزی به موزه راه یابد»

  علی‌رغم فقدان امکانات و کیفیت پایین شرایط نگهداری متهمی…