واقعه سخنرانی تاريخی عصر عاشورای امام خمينی(ره) در مدرسه فيضيه قم

13 خرداد 1342 سخنراني تاريخي عصر عاشوراي امام خميني(ره) در مدرسه فيض…