اجرای زنده گروه سرود فرزندان انقلاب سبزوار

  روز پنجشنبه دهم تیر ماه 1400 موزه عبرت ایران میزبان جمعی…