شهید آیت الله قدوسی

آیت الله علی قدّوسی   آيت‌الله علی قدّوسی در سال 1306 ش …