فلسفه روز عرفه چیست؟

روز هشتم ذیحجه فلسفه روز عرفه چیست؟ روز عرفه از ا…