سالروز درگذشت بانوی مبارز و انقلابی خستگی ناپذیر

سالروز درگذشت بانوی مبارز و انقلابی خستگی ناپذیر مرضیه حدیدچی …