واقعه خونین ۱۷ شهریور ۱۳۵۷ تهران

واقعه خونین ۱۷ شهریور ۱۳۵۷ تهران حکومت نظامی در ۱۷ شهریور اواخر مرا…