مصائب یک نویسنده در تملق شهبانو!

پرویز راجی، سفیر ایران در انگلیس، در خاطرات خود نوشته است: …