روز قلم گرامی باد

14 تیر روز قلم گرامی باد روز قلم، روز بزرگداشت فرهنگ و هن…